Vård och Omsorg

Play
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Webbaserat, enkelt & tryggt

"Add hjälper oss
hålla koll på våra avvikelser
och samla åtgärder och
resultat på samma ställe"

ADD VÅRD & OMSORG
Slider

Add Vård och omsorg - säkrar kvalitetsarbetet i vården

Vårdpersonal tittar på Add Ledningssystem på en skärm

Inom vård och omsorg är det viktigt att kvalitetssäkra verksamhetens processer och leva upp till de höga krav som ställs.

Med webbplattformen Add som ledningssystem effektiviserar och kvalitetssäkras arbetsprocesserna genom anpassade lösningar. På så vis kan verksamheten tryggt leva upp till de höga kraven. Add hjälper er att minska era kostnader och följa lagar utan extra administration.

Genom dagliga backuper hjälper systemet dig att skydda värdefull information och skapar därmed en stor trygghet för användarna. Ett enkelt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Add stöder er i att:

– följa Socialstyrelsens krav

– effektivisera verksamheten

– bibehålla och uppnå kvalitet

– kontrollera, följa upp och utvärdera

– skydda viktig information

– digitalisera och kvalitetssäkra processer

– minska de administrativa arbetet

– förenkla ert förbättringsarbete

Bättre kvalitet - bättre vård

Aktuella funktioner med Add Vård och omsorg kan exempelvis vara checklistor inför vårdinsatser, olika instruktioner för hur man ska agera i specifika situationer och verktyg för ärendehantering, automatiska uppföljningar och internt kvalitetsarbete. Det går även enkelt att rapportera in händelser direkt i din smartphone. Genom din smartphone får du funktionerna snabbt tillgängliga och de blir därmed enkla att hantera om man är ute i fältet, inte minst för hemtjänstpersonal.

Få tydlig översikt av alla ärenden

De stora fördelarna med Add, förutom tidsbesparing och minskad risk för att arbetsuppgifter missas, är att medarbetare känner att de faktiskt gör det som förväntas av dem, att de blir ännu tryggare i sin yrkesroll.

Med enkel delegeringshantering får du automatiska uppföljningar och påminnelser samt en lättöverskådlig översikt av alla ärenden. Användandet går dessutom lätt att anpassas alltefter myndighetskraven tillkommer eller förändras.

För ett tryggare och roligare arbete

Tanken med Add är att det ska underlätta arbetet men också göra så att arbetet känns kul och relevant för de anställda. Add är också designat så att det ska vara enkelt att börja använda, ingen utbildning behövs, vilket gör det roligare att använda.

Statistik och rapporter kan tas fram utifrån data för att ge underlag till ett långsiktigt förbättringsarbete. Det finns även blanketter för exempelvis brukarnöjdhet, projekt och egenkontroller. Man kan också rapportera allvarliga händelser, till exempel enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i systemet.

Add stöder Socialstyrelsens krav

Ledningssystem och krav på effektiv intern informationshantering är generell för alla branscher. En drivkraft har dock varit de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen tog fram om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9). Add stödjer på ett kostnadseffektivt sätt Socialstyrelsens krav och vi har såväl mindre kunder som kundföretag med tusentals anställda.

Det bästa med Add är att kunna ha en tillgänglig styrning när
medarbetarna är på fältet, att kunna samla material och sprida kunskap
i en gemensam plattform.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst AB

Se de lösningar och versioner vi har inom Vård och omsorg nedan:

       Egenkontroller

 • Medarbetare
 • Nyckelhantering
 • Matlådor
 • Delegering HSL
 • Basal hygien
 • Brukarundersökning

       Ärendehantering

 • Händelse
 • Allvarlig händelse
 • Lex Sarah
 • Lex Maria
 • Revisionsiakttagelse
 • Stickprov

       Dokumenthantering

 • Vårdprogram
 • Verksamhetsrutiner
 • Blanketter
 • Medarbetarhandbok

      Formulär

 • Listningsblanketter
 • Daganteckning
 • Genomförandeplan
 • Dokumentationsgranskning

Vård

Add används inom sjukvården som komplett ledningssystem och ofta även som intranät. Våra kunder nyttjar den även för hantering av branschspecifika krav såsom Lex Sarah och Lex Maria, då de finns som tillvalslösningar som kan avropas i Add.

Omsorg

Inom omsorgsverksamhet är kvalitetsfrågorna av största vikt. Med webbplattformen Add är det enkelt att med din egen smartphone, ute i fält, logga in och till exempel få ut checklistor, instruktioner om någon inte öppnar dörren eller om man behöver hantera akuta situationer. Dessutom finns verktyg för ärendehantering, uppföljning och internt kvalitetsarbete. Man kan därtill rapportera allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i mobilen.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!

Testa Add 1 månad gratis

Testa och utvärdera plattformen i lugn och ro under en månads tid innan du bestämmer dig. Ingen installation eller uppsägning behövs.

 

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy


För mer info: