contract

Kartlägg och hantera
risker med en kraftfull
lösning i Add

Riskanalys

Add Riskanalys hjälper dig att se riskerna

Add Riskanalys är en hjälp i det interna säkerhets- och riskhanteringsarbetet.

Riskhanteringsmallen innehåller klassificeringar av respektive risk samt möjliggör en värdering av respektive risks allvarlighet och sannolikhet. Värderingen räknas samman till ett riskvärde som ger en viss färgindikering i ingående översikt. På detta sätt erhålls en överblick över samtliga risker, dess allvarlighet och nuvarande status.

Översikt med färgindikering

Översikt med färgindikering

Risker värderas och klassificeras för lätt uppföljning

Med Add Riskanalys kan funna risker i verksamheten beskrivas, värderas, klassas och dess status vad gäller t ex ansvar och avhjälpande kan sedan kontinuerligt följas upp.

Omvärdering av risker under arbetets gång

Under arbetets gång kan en omvärdering ske och de olika riskernas status visas hela tiden tydligt genom t ex olika färger. Slutligen kan statistik över arbetet tas fram om så önskas.

Statistics.right_bottom