Riskhantering

Add Riskanalys med översikt

Add Riskhantering samlar din riskhantering på ett och samma ställe samt ökar kunskapen om verksamhetens risker och dess allvarlighet. Det är även en hjälp i det interna säkerhets- och riskhanteringsarbetet.

I och med de nya tuffare ISO-kraven på ledningssystem, där fokus ökat på just riskhantering, är det till stor hjälp att ha ett konkret och funktionellt verktyg som hjälper till att prioritera riskerna och sedan påminner om inte åtgärder utförs i tid. Att jobba strukturerat med riskhantering minskar utsattheten för risker och ger bättre möjligheter att hantera uppkomna situationer.

Risker värderas och klassificeras för enkel uppföljning

Med Add Riskanalys kan funna risker i verksamheten identifieras, värderas och klassas. Dess status gällande exempelvis ansvar och avhjälpande kan sedan kontinuerligt följas upp.

Omvärdering av risker under arbetets gång

Under arbetets gång kan en omvärdering ske och de olika riskernas status visas hela tiden tydligt genom olika färger. Slutligen kan statistik över arbetet tas fram om så önskas.

Riskhanteringsmallen innehåller klassificeringar av risken samt möjliggör en värdering av respektive risks allvarlighet och sannolikhet. Värderingen räknas samman till ett riskvärde som ger en viss färgindikering i ingående översikt. På detta sätt erhålls en överblick över samtliga risker, dess allvarlighet och nuvarande status.