Delegering i Add

Tydliggör ansvar
och delegering med Add

Delegering

Gör det smidigt och enkelt att utföra delegeringar

Delegering

Med våra lösningar för delegering kan arbetsuppgifter enkelt delas ut av chef till valfri medarbetare. Vi har olika delegeringslösningar och en är särskilt framtagen för arbetsuppgifter inom hälsovård, sjukvård och tandvård.

När delegeringen delats ut och godkänts följs den sedan upp med funktioner som automatisk tidsstyrning och inläsning av godkännande chefer samt med mejlpåminnelser. I översikten över aktiva delegeringar går det smidigt att utföra samt underhålla delegeringarna. Hänsyn är även tagen till om medarbetaren inte kan acceptera delegeringen.

Vi gör er delegeringshantering enklare

Slipp allt pappersarbete kring delegeringar med våra lösningar för delegeringshantering.

Det är enkelt och smidigt att utföra delegeringar som skickas för godkännande till medarbetare samt godkännande chef. Delegeringarna kan även skickas åter till utfärdaren för vidare komplettering vid behov.

När delegeringen är godkänd så skickas det automatiskt ut påminnelsemejl när den håller på att gå ut. När den gått ut blir den per automatik inaktiv i väntan på nytt utfärdande eller avslutande.

Möjlighet finns även att vid behov dra tillbaka aktiva delegeringar.

Tydliga översikter över aktiva delegeringar

Med våra översikter för delegeringar kan ni snabbt och enkelt se hur många aktiva delegeringar det finns. Översikter visar upp namnen på delegeringsmottagarna, vilket verksamhetsområde de tillhör samt vilken typ av delegering det är. I översikten kan man även se vilket datum delegeringen är utförd samt vilket datum den går ut så att man enklare kan planera in nytt utfärdande av delegeringarna i god tid. Det skickas även ut påminnelsemejl när det är dags att förnya delegeringarna.

Vår delegeringslösning gällande arbetsmiljöansvar

Med vår lösning för delegering av arbetsmiljöansvar skickar utfärdaren delegeringen till vald mottagare. Ledtexter som informerar utfärdaren om att se till att mottagaren har rätt befogenheter osv står med, även ledtexter som syfte och omfattning gällande delegeringen.

 

Utfärdaren skickar delegeringen till vald mottagare som får ett e-postmeddelande med information samt en länk till delegeringen i systemet. Mottagaren kan sedan välja att godkänna, skicka åter eller avslå delegeringen.

 

Påminnelsemejl skickas ut när det börjar bli dags för uppdatering av delegeringen och möjlighet finns även att dra tillbaka en aktiv delegering vid behov.

En översikt visar upp alla aktiva delegeringar.

Vår delegeringslösning inom vård och omsorgsarbete

Vi har en särskild delegeringslösning för arbetsuppgifter inom vården med hänsyn tagen till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälsovård, sjukvård- och tandvård. (SOFS 1997:14)

 

Utfärdaren skickar delegeringen till vald mottagare som får godkänna, skicka åter eller avslå delegeringen. Verksamhetschefen godkänner sedan delegeringen och medicinskt ansvarig sjuksöterska (MAS) informeras om delegeringen via ett e-postmeddelande med information om delegeringen samt en länk till delegeringen i systemet.Verksamhetschef samt MAS för verksamhetsområdet läses ned automatiskt i systemet.

 

Med hänsyn till socialstyrelsens föreskrifter skickas delegeringen automatiskt för uppdatering efter 1 år om inget annat datum är bestämt samt att avslutade delegeringar ligger kvar i systemet i 3 år innan de får tas bort helt.

Påminnelsemejl skickas ut när det börjar bli dags för uppdatering av delegeringen.För mer info: