Intern revisjon

Add Internal Audit er en bred og generell valgfri løsning for å gjøre det virkelig effektivt å gjennomføre og følge opp ulike typer internrevisjoner innad i virksomheten. 

Løsningen er videreutviklet over mange år og håndterer både planlegging og strukturert gjennomføring av internrevisjonen med oppfølging av avvik og observasjon.

Støtte gjennom hele internrevisjonen

Med Add Internal Audit kan du enkelt samle ulike revisjoner og koble dem til ulike perspektiver som individuelle ISO-krav, prosesser eller organisasjonsenheter.

Selv stegene i en revisjon håndteres enkelt, det vil si fra planlegging, åpningsmøte, gjennomføring og oppfølging.

Først når alle identifiserte revisjonsfunn som avvik/observasjoner er behandlet anses internrevisjonen som avsluttet.

Lag flere avvik/observasjoner for en internrevisjon

For hver internrevisjons anledning oppretter du enkelt ett eller flere avvik/observasjoner hvor du beskriver, klassifiserer og bestemmer hvem som skal ha ansvaret for å håndtere punktet. Det er selvfølgelig også mulig å legge ved dokumenter eller bilder.

Avvikene/observasjonene håndteres som egne saker og havner på hver persons huskeliste i Legg til. Brukeren mottar også en e-post med en direkte lenke til saken for enkelt å takle oppgaven.

Tilpass administrasjonen i et kontrollpanel

For å gjøre løsningen så optimal som mulig for virksomheten er det enkelt som administrator å sette alle kategorier, tekster, og i tillegg bestemme hvilken detaljkontroll man ønsker av internrevisjonene.

Tydelige oversikter

Det skal være enkelt å snu og snu all informasjon for å se hvordan arbeidet går. I våre oversikter kan du derfor gruppere og sortere både internrevisjonene og de enkelte avvikene/observasjonene.

I en internrevisjon kan du også tydelig se hvilke avvik/observasjoner som er opprettet og deres status og klassifisering.