Tillvalsfunktioner

Underlätta arbetet med en tillvalsfunktion

losningar1

Utöver vårt stora utbud av färdiga eller kundanpassade lösningar erbjuder vi flera värdefulla funktioner, för att underlätta arbetet i plattformen Add. De kan avropas när så önskas av kunden och erbjuds normalt utan engångsavgift, utan till en månadsavgift.

Integration - Active directory

Automatisk synkronisering av användare från kundens Active Directory (AD) till Add. Nya användare skapas, befintliga uppdateras samtidigt som deaktiverade eller borttagna användare arkiveras i Add. Lösningen möjliggörs genom att några filer installeras på server inom kundens nätverk.

SSO - Single sign on

Automatisk inloggning för användare på företagets nätverk.

Funktionen bygger på en teknik med god säkerhet och där användaridentiteten (men ej lösenord) läses av på det egna nätverket. Lösningen möjliggörs genom att några filer installeras på server inom kundens nätverk.

Integrationsservice

Add integrationsservice är en tjänst som kan användas för tidsstyrd import från t.ex affärssystem eller PA-system.

Flerspråksstöd

Add stödjer komplett språkhantering av systemtexter, kundernas mallar och har ett strikt regelverk för hur översättning av dokumenttexter ska göras. Vi följer UTF-8 och kan hantera även språk som ryska, arabiska och kinesiska i plattformen.  Systemtexter finns i dagsläget på 13 språk.

Integration - Automatiserad filexport

Valfria informationsobjekt i Add kan exporteras till en extern katalogstruktur. Filerna kan sparas som MS Office-filer eller som pdf-filer och kan inkludera metadata. Lösningen motsvarar ett e-arkiv och katalogerna kan läggas inom kundens nätverk eller på annan plats.

QR-kod

När styrande dokument skrivs ut och används i verksamheten så finns alltid risken att det har ersätts av en ny gällande version i ledningssystemet. Därför kan vi nu lägga till en QR-kod på utskriften. Genom att skanna koden med sin smartphone, får man direkt besked om det utskrivna dokumentet är giltigt eller inte.

Försättsblad

Genom att använda tillvalsfunktionen försättsblad vid utskrifter i Add kan du minska på mängden papper som skrivs ut. All önskad metadata finns då samlad på försättsbladet istället för att det upprepas på alla sidor i utskriften. De följande sidorna får istället en rad som hänvisar till försättsbladet så att du kan ha fortsatt koll över dokumentet.

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!

Informationshantering i Plattformen Add