Add 8D rapportering

Förutse och förebygg
problem med 8D Rapportering

Add 8D rapportering erbjuder en färdig lösning för hantering och problemlösning inom de 8 stegen som
metoden bygger på. 

Add 8D rapportering: effektiv metod för problemlösning

Add 8D rapportering utgår ifrån den kända 8D-problemlösningsmetoden, även känd som Eight Disciplines, är en av de mest effektiva problemlösningsmetoderna för att identifiera, analysera och lösa problem inom organisationer.

8D- problemlösningsmetoden är ofta använd inom kvalitetsförbättring. Metoden är användbar för att hitta roten till ett problem, utforma en kortsiktig åtgärd och implementera en långsiktig lösning för att förhindra att problemet uppkommer igen. Add 8D rapportering tar dig enkelt igenom alla steg.

8D rapportering i Add ger en tydlig översikt över dina pågående och avslutande rapporter

Få en tydlig översikt över arbetet med Add 8D rapportering

Med hjälp av Add 8D rapportering underlättas det löpande arbetet med ärenden och i enlighet med det utarbetade konceptet. Förutom att hantera enskilda ärenden smidigt, kan du också sortera, gruppera och filtrera alla samlade ärenden i översikter. Det ger dig en tydlig överblick över det övergripande arbetsflödet. Du kan behörighetsstyra vilka som har möjlighet att redigera, se och följa processen vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Hur 8D-metoden går till

Nedan är en beskrivning av de åtta stegen i 8D-metoden och därmed av ärendestegen i vår lösning Add 8D rapportering:

D0: Planera och förbereda

Innan man börjar attackera problemet är det viktigt att man börjar planera och förbereda inför kommande projekt. Det handlar om att man ska ta reda på vilka förutsättningar och vilken information man har för att lösa problemet.

D1: Skapa ett team

Det första steget innebär att bilda ett team som ska lösa problemet. Det är viktigt att teamet har olika erfarenheter och kunskaper för att säkerställa en omfattande och mångsidig synvinkel.

D2: Beskriv problemet 

I steg 2 handlar det om att beskriva problemet tydligt. Det kan man göra genom att svara på frågorna: vad, var, vem, hur, när och varför.

D3: Utveckla en tillfällig lösning

När du har identifierat problemet är nästa steg att implementera tillfälliga lösningar snabbt så att kunden inte blir drabbad av problemet. Det kan innebära temporära lösningar eller kontrollåtgärder för att förhindra ytterligare skador eller incidenter. I de flesta fall tar man bort den här lösningen senare i processen då man har hittat en långsiktig och permanent lösning.

D4: Identifiera och verifiera grundorsaker till att problemet har uppstått

Nu är det dags att analysera och identifiera den grundläggande orsaken till problemet. Det gör du genom att tillämpa olika verktyg och metoder som exempelvis 5 varför-analys, fiskbensdiagram (Ishikawa-diagram) eller andra lämpliga tekniker.

D5: Vidta permanenta åtgärder

När den grundläggande orsaken blivit fastställd är det dags att utveckla och implementera permanenta åtgärder. Det kan innebära att omforma processer, förbättra standarder, utbilda personalen eller implementera nya system eller kontroller.

D6: Validera åtgärder

Detta steg handlar om att utvärdera och validera effektiviteten av de implementerade åtgärderna. Det kan inkludera att samla data, genomföra tester och analysera resultat för att säkerställa att de permanenta åtgärderna löser problemet på ett tillfredsställande sätt.

D7: Förebygg att problemet uppstår igen

För att förhindra att samma problem uppstår igen är det viktigt att implementera förebyggande åtgärder. Det kan innebära att förbättra rutiner, övervaka processer, genomföra utbildningar eller implementera förebyggande underhållsåtgärder.

D8: Gratulera teamet och fira!

Slutligen är det viktigt att erkänna och belöna teamets insatser och resultat. Det kan inkludera att dela framgångshistorier, sprida kunskap och erfarenheter till andra delar av organisationen. I Add är detta det avslutande steget varefter ett ärende anses slutfört och lämnar ärendeflödet och samlas i en särskild lista över slutförda ärenden.

Fördelar med Add 8D rapportering

Effektiv problemlösning

Add 8D rapportering bygger på den strukturerade och beprövade 8D-problemlösningsmetoden, vilket möjliggör en effektiv och systematisk hantering av problem och avvikelser inom organisationen.

Överblick och spårbarhet

Verktyget ger användarna en tydlig översikt över ärenden och deras status. Det möjliggör spårbarhet och gör det enklare att följa upp hur problem och ärenden utvecklas över tid.

Samarbete i tvärfunktionella team

Add 8D rapportering möjliggör samarbete mellan medlemmar från olika avdelningar eller funktioner, vilket leder till en bredare kunskapsbas och olika perspektiv vid problemlösning.

Strukturerad process

Metoden följer den strukturerade 8D-processen och säkerställer att inga viktiga steg blir bortglömda. Detta bidrar till en effektiv och pålitlig problemlösning.

Tids- och kostnads-besparingar

Möjligheten att behörighetsstyra åtkomst och användning av Add 8D rapportering sparar tid och resurser genom att rätt personer kan fokusera på rätt uppgifter i problemlösningsprocessen.

Förebyggande åtgärder

Genom att implementera och följa upp långsiktiga lösningar hjälper Add 8D rapportering till att förebygga återkommande problem och förbättra kvaliteten och effektiviteten inom organisationen.

Kundrekommendationer

Om man önskar sig en användarvänlig plattform där man kan samla allt i en och samma plattform, då är Add väl investerade pengar. Det är lätt att komma igång, det går att anpassa efter verksamheteten och man kan växa med Add. Det är bra support där man får snabba svar och det är kort handlingstid. Jag har bara positivt att säga.


Linda Lundman, Candor

Jag är jättenöjd med Add och rekommenderar det varmt till andra vård och omsorgsbolag som behöver ett lätthanterligt ledningssystem. Skulle det vara
något får man snabb återkoppling och det finns möjligheter att växa med systemet.


Karina Axe, Steg för Steg

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö