Add

8D rapportering

Lägg in, kom åt och dela relevant information med minimalt antal klick

Add 8D rapportering: effektiv metod för problemlösning

Add 8D rapportering utgår ifrån den kända 8D-problemlösningsmetoden, även känd som Eight Disciplines, är en av de mest effektiva problemlösningsmetoderna för att identifiera, analysera och lösa problem inom organisationer.

8D-problemlösningsmetoden är vanligtvis tillämpad inom kvalitetsförbättring och används för att hitta roten till ett problem, utforma en kortsiktig åtgärd och implementera en långsiktig lösning för att förhindra att problemet uppkommer igen. Add 8D rapportering tar dig enkelt igenom alla steg.

8D rapportering

Få en tydlig översikt över arbetet med Add 8D rapportering

Med hjälp av Add 8D rapportering underlättas det löpande arbetet med ärenden och i enlighet med det utarbetade konceptet. Utöver att det enskilda ärendet kan hanteras smidigt, så kan alla samlade ärenden sedan sorteras, grupperas och filtreras i översikter vilket gör att du får en tydlig överblick över hur arbetet fortgår övergripande. Du kan behörighetsstyra vilka som har möjlighet att redigera, se och följa processen vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Hur 8D-metoden går till

Nedan är en beskrivning av de åtta stegen i 8D-metoden och därmed av ärendestegen i vår lösning Add 8D rapportering:

D1: Skapa ett team

Det första steget innebär att bilda ett team som ska lösa problemet. Det är viktigt att teamet har olika erfarenheter och kunskaper för att säkerställa en omfattande och mångsidig synvinkel.

D2: Beskriv problemet 

I steg 2 handlar det om att beskriva problemet tydligt. Det kan man göra genom att svara på frågorna: vad, var, vem, hur, när och varför.

D3: Utveckla en tillfällig lösning

Efter att ha identifierat problemet är nästa steg att implementera tillfälliga lösningar snabbt som gör att kunden inte drabbas av problemet. Det kan innebära temporära lösningar eller kontrollåtgärder för att förhindra ytterligare skador eller incidenter. Vanligtvis tas den här lösningen bort senare i processen när man har hittat en långsiktig och permanent lösning.

D4: dentifiera och verifiera grundorsaker till att problemet har uppstått

Nu är det dags att analysera och identifiera den grundläggande orsaken till problemet. Detta görs genom att tillämpa olika verktyg och metoder som exempelvis 5 varför-analys, fiskbensdiagram (Ishikawa-diagram) eller andra lämpliga tekniker.

D5: Vidta permanenta åtgärder

Efter att den grundläggande orsaken har fastställts är det dags att utveckla och implementera permanenta åtgärder. Det kan innebära att omforma processer, förbättra standarder, utbilda personalen eller implementera nya system eller kontroller.

D6: Validera åtgärder

Detta steg handlar om att utvärdera och validera effektiviteten av de implementerade åtgärderna. Det kan inkludera att samla data, genomföra tester och analysera resultat för att säkerställa att de permanenta åtgärderna löser problemet på ett tillfredsställande sätt.

D7: Förebygg att problemet uppstår igen

För att förhindra att samma problem uppstår igen är det viktigt att implementera förebyggande åtgärder. Det kan innebära att förbättra rutiner, övervaka processer, genomföra utbildningar eller implementera förebyggande underhållsåtgärder.

D8: Gratulera teamet och fira!

Slutligen är det viktigt att erkänna och belöna teamets insatser och resultat. Det kan inkludera att dela framgångshistorier, sprida kunskap och erfarenheter till andra delar av organisationen. I Add är detta det avslutande steget varefter ett ärende anses slutfört och lämnar ärendeflödet och samlas i en särskild lista över slutförda ärenden.

Fördelar med Add ledningssystem

Add ledningssystem- trygg förvaring

Trygg förvaring

I en och samma webbplattform kan du samla in, organisera och lagra all information var och när som helst, med dagliga backuper.

Add ledningssystem- Tydlig prisbild

Tydlig prisbild

Ingen licenskostnad, bara en löpande månadsavgift och 3 månaders löpande uppsägningstid.

Add ledningssystem- sparad tid

Sparad tid

Med ett användarvänligt ledningssystem får du mer tid över till att fokusera och lägga tid på det mer viktiga i verksamheten.

Add ledningssystem- skalbarhet

Skalbarhet

Utgå från det ni behöver idag och bygg på med färdiga lösningar allteftersom eller förändra de ni har. Med denna flexibilitet kan Add lätt anpassas till just din verksamhets specifika behov.

Add ledningssystem-bättre samarbete

Bättre samarbete

Systemet underlättar och förtydligar varje medarbetares roll och ansvar. Ni kan effektivt samarbeta med ärenden och dokument och får uppgifter direkt på startsidan och med länkar via e-post.

Add ledningssystem lättillgänglighet

Lättillgänglighet

Add tillhandahålls som en molntjänst med drift inom Sverige och du slipper därmed krångliga uppkopplingar och installationer. Kom lätt åt ert system via dator, surfplatta eller mobil.

Kundrekommendationer

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö