Add Ledningssystem

Vårt miljöarbete

Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete med
hjälp av Add Miljöledningssystem

Vår resa att uppnå ISO 14001

Att uppnå ISO 14001-certifiering har varit en viktig milstolpe för oss och har ytterligare förstärkt vårt engagemang inom bolaget för miljö och hållbarhet.

Vi vill vara ett gott exempel inom miljöområdet och tydliggöra hur plattformen Add kan underlätta för våra kunder att jobba smart och strategiskt med miljö och hållbarhet. Därför såg vi certifieringen som ett naturligt steg. I början av arbetet kände vi (som säkert många andra också) att det var svårt att definiera vilka delar och vilken information som skulle inkluderas just för en certifiering. När vi började beskriva intressenter, SWOT-analys och miljöaspekter och risker, då gick det fortsatta arbetet mycket lättare. Vi hade faktiskt stor nytta av att strukturera upp ingående delar i katalogstrukturen enligt ISO i Add. Målhanteringen och framtagande av instruktioner gick sedan smidigt i Add.

Utmaningen som ligger framför oss är nu att säkerställa det fortlöpande förbättringsarbetet och att vi alla medarbetare har fortsatt kunskap och jobbar med de löpande arbetsuppgifter som vi kommit överens om.

Addsystems är ISO certifierade enligt miljöstandard

Addsystems miljöpolicy  

All verksamhet som innebär användning av fysiska resurser medför påverkan av miljön. Med vår plattform Add kan vi på Addsystems erbjuda våra kunder webbaserade lösningar kring verksamhetsutveckling som ger ökad effektiv och minskad miljöpåverkan. Som bolag ska vi på ett ansvarsfullt sätt hantera och minimera den miljöpåverkan vi orsakar. Det innebär att alltid söka hitta resurseffektiva arbetssätt och stimulera organisatoriska och tekniska lösningar som minskar användningen av naturens resurser.

 Vi ska framstå som ett gott exempel både i vår affärsverksamhet och i vårt interna arbete. På detta sätt vill vi stimulera kunder och andra intressenter till medvetna beslut i riktning mot ett bärkraftigt samhälle. Med plattformen Add ges vi unika möjligheter att skapa lösningar och arbetssätt som drastiskt kan förbättra hur våra kunder förbättrar sin miljöprestanda och effektivitet.

Vid inköp ska produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet prioriteras. Genom att prioritera återanvändning, återvinning, förnyelsebara produkter och undvika produkter och material som innehåller naturfrämmande, miljöskadliga ämnen ska vi sträva efter att ständigt förbättra miljöprestandan i våra inköp.

Vi ska förmedla miljökrav till våra leverantörer och uppmuntra dem till ett aktivt miljöarbete. Samarbete med miljömedvetna leverantörer prioriteras. Alla medarbetare ska känna ansvar för att miljöarbetet inom företaget drivs vidare på ett proaktivt sätt. Den miljöansvarige på företaget samordnar arbetet och VD är ytterst ansvarig för resultatet. För att möjliggöra att de miljömässigt bästa besluten tas, ska alla medarbetare ha grundläggande kunskap i ekologi och specifik miljökunskap. För oss på Addsystems skall det vara en självklarhet att arbeta förebyggande med miljöfrågorna och uppfylla lagar och förordningar. Vi skall sträva efter ständiga förbättringar i riktning mot ett bärkraftigt samhälle.

Miljömål för ständig förbättring

I enlighet med vår miljöpolicy har vi fastställt övergripande miljömål för hela vår verksamhet. Dessa mål är noggrant utformade för att vara både realistiska och mätbara. För att följa upp och revidera våra mål använder vi vår egen lösning, Add Mål och handlingsprogram. Genom att ha en tydlig överblick över våra miljömål och genomförandestatus kan vi säkerställa att vårt miljöarbete är en kontinuerlig process som vi alltid kan förbättra. Några av våra mål följer vi upp på månadsbasis och med historik i den nyckeltalshanterare som kan väljas på startsidan i Add.

Här är en kortfattad version av några av våra mål:

  • Minska elförbrukningen i våra lokaler.
  • Handla kravmärkta, svanen märkt eller lokalproducerade kontorsartiklar och livsmedel.
  • Arbeta kontinuerligt med att optimera den tekniska lösningen i Add, så att serverbehov och energiförbrukning i Microsofts datacenter i Sverige kan hållas nere.
  • Genom att erbjuda ett så smart och effektivt miljöledningssystem för våra kunder så ska vi med plattformen Add skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöpåverkan.
Addsystems mål och handlingsprogram

Vårt arbete för en bättre miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att följa vår miljöpolicy och uppnå våra miljömål. Under det senaste året har vi genomfört flera åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. Genom att ersätta högenergilysrör med lågenergilampor och implementera central styrning för att optimera belysningen i våra lokaler, har vi aktivt arbetat för att minska energiförbrukningen.

Utöver detta har vi vidtagit åtgärder för att förbättra vår källsortering på kontoret och vi strävar efter att inhandla kravmärkta, Svanenmärkta eller lokalproducerade livsmedel och kontorsmaterial. Vi är medvetna om att arbetet för en bättre miljö är en långsiktig process som kräver kontinuerligt engagemang och uppmärksamhet.

Add Miljöledningssystem ger positiv inverkan på miljön

Vår breda lösning – Add Miljöledningssystem – ska ge förutsättningar för våra kunder att skapa en smidig struktur och överblick av miljöarbetet och i förlängningen uppnå betydande positiv inverkan på miljön. Genom automatiserade påminnelser, snabb åtkomst till viktiga dokument och en tydlig översikt över verksamheten blir hanteringen av miljörelaterade frågor enkel och effektiv. Det bidrar till att skapa en mer hållbar verksamhet för våra kunder.

Addsystems startsida för miljöledningssystemet

Här kan du se och ladda ner vårt ISO 14001 certifikat