Add Delegering

Fördela ansvar för bättre
resultat med effektiv delegering

Delegera ansvar för en eller flera uppgifter inom organisationen tills vidare eller under viss tid.
Mottagaren bekräftar ansvaret och alla delar blir tydligt listade hos ansvarig och centralt.

Smidig delegeringshantering med automatiska påminnelser


Vår lösning för delegering av arbetsuppgifter underlättar arbetsprocesserna inom bla vård och omsorg. Lösningen har tagit särskild hänsyn till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring delegeringar (SOSFS 2011:9). Delegering innebär att en person överför arbetsuppgifter och ansvar till en annan person.

I vår plattform kan du enkelt anpassa delegeringen efter dina behov och krav. Vid skapandet av en delegering kan du välja mottagare, typ av delegering och giltighetstid. Det ger dig total kontroll över arbetsflödet och möjligheten att säkerställa att rätt person tar över ansvaret. Dessutom underlättar automatiserade uppdateringar och påminnelser hanteringen av delegeringar, vilket minskar risken för att missa viktiga deadlines.

Add ledningssystem - skapa delegering

Hänsyn tagen till hur dokumentationen ska gå till

Dokumentationen i Add Delegering följer SOSFS 2011:9 och klargör vilken arbetsuppgift som har blivit delegerad, vem som har utfärdat delegeringen, mottagaren, giltighetstiden för delegeringsbeslutet och datumet då det fattades. Add Delegering lagrar alla delegeringar i 3 år efter att de har upphört, och varje delegering kan vara giltig högst i 1 år.

Automatiserade uppdateringar för smidigare underhåll

Med våra automatiska tidsstyrningar samt påminnelsemejl får du reda på i god tid när en delegering håller på att gå ut. Add Delegering skickar ut ett automatiskt e-postmeddelande med en länk till delegeringen till berörda personer.

Om giltighetstiden går ut, blir delegeringen automatiskt inaktiv och blir markerad som ”ej aktiv delegering”. Den ligger där till dess du väljer att antingen avsluta eller uppdatera delegeringen. Detta betyder att du får en lättöverskådlig översikt över alla dina delegeringar samt att du inte riskerar att missa något viktigt!  

Add ledningssystem - få påminnelser på mejl i Add Delegering

Hur en delegering går till i 4 steg

Nedan kan du läsa steg för steg hur en delegering med vår lösning går till.  Det går såklart att anpassa lösningen vidare efter era specifika behov och önskemål.

Steg 1: Utfärdande

Den som skapar en delegering börjar med att välja mottagare, vilken typ av delegering det är och giltighetstiden för delegeringen. Personen kan även skriva in delegeringsbeskrivning, befogenheter, bifoga dokument m.m. Därefter skickar personen vidare delegeringen till vald mottagare.

Steg 2: Godkännande av delegeringsmottagaren

Därefter får vald mottagare ett e-postmeddelande med information om delegeringen och en länk till Add. Därefter kan hen godkänna, skicka tillbaka till utfärdaren för vidare komplettering eller avslå delegeringen. Ledtexter om att man accepterar delegeringen och att den är personlig och ej får delegeras vidare står med.

Steg 3:Godkännande av verksamhetschef

Verksamhetschefen för valt verksamhetsområde får ett automatiskt e-postmeddelande om att det finns delegering att godkänna. Personen kan välja att godkänna eller avslå delegeringen.

Steg 4: Godkänd delegering

När en delegering är godkänd blir informationen om t ex den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ned sparad automatiskt för valt verksamhetsområde. Ett automatiskt e-postmeddelande blir utskickat om att en delegering har blivit utförd.

Delegeringen syns nu även i översikter för ”aktiva delegeringar” samt att den kommer följas upp automatiskt med tidsstyrningar samt påminnelsemejl när det börjar bli dags att förnya delegeringen.

Det finns även möjlighet att dra tillbaka en aktiv delegering vid behov, delegeringar som dragits tillbaka eller gått ut kommer sparas i systemet i 3 år innan de kan tas bort helt (enligt rekommendationer gällande dokumentering från SOSFS 2011:9).

Fördelar med Add Delegering

Add Delegering skickar ut automatiska påminnelser

Automatiserade påminnelser

Du får tidig information om när en delegering närmar sig sitt slutdatum, tack vare våra automatiska tidsstyrningar och påminnelsemejl.

Add Delegering är ett effektivt sätt att arbeta med delegeringar.

Effektiv hantering

De delegeringar som har passerat giltighetstiden blir automatiskt inaktiverade. Vilket ger dig en tydlig översikt och försäkrar att inget viktigt blir bortglömt. Delegeringarna som har passerat giltighetstiden blir automatiskt inaktiverade.

Add Delegering ger fullständig dokumentation av processen.

Fullständig dokumentation

Vår lösning följer kraven enligt SOSFS 2011:9 och ger detaljerad dokumentation om delegeringar, inklusive arbetsuppgifter, utfärdare, mottagare och beslutsdatum.

Add Delegering är anpassad efter SOSFS 2011:9

Enligt SOSFS: 2011:9

Lösningen är särskilt anpassad för vård och omsorg och följer Socialstyrelsens riktlinjer kring delegeringar, men fungerar alldeles utmärkt även för andra verksamheter.

Add Delegering är anpassningsbart

Anpassningsbarhet

Du kan enkelt anpassa varje delegering efter dina specifika behov och krav, inklusive val av mottagare, delegeringstyp och giltighetstid.

Add Delegering är en effektiv delegeringsprocess

Effektiv delegeringsprocess

Automatiserade uppdateringar och påminnelser minskar risken för att missa viktiga tidsfrister, vilket resulterar i en smidigare och mer effektiv delegeringsprocess.

Kundrekommendationer

Add Ledningssystem är komplett och kostnadseffektivt – det är verkligen mycket värde för pengarna. Dessutom är det lika enkelt att lära sig som Outlook! Jag rekommenderar varmt att välja Add Ledningssystem, särskilt för ISO, eftersom det sparar tid och låter oss växa med systemet!


Poyan Sandell, Catch Me

Vi har tidigare haft Reklamationer/Avvikelser/Klagomål i Excel. Genom att ”automatisera” blir hanteringen effektivare. Viktiga aspekter när vi valde Add var systemets flexibilitet och Addsystems vilja och förmåga att support.

Nevena Ratkov, Bring Cargo

Add hjälper oss att få ut nyheter i organisationen på ett snabbt sätt samt förenklar vårt arbete med intern info och ledighetshantering samt registrering av avvikelser.

Robert Hill, Doktorama

Det bästa med Add är att det är väldigt lättarbetat och lättanvänt. Alla har lätt för att hitta den sökta informationen, vilket hjälper verksamheten med tidsbesparing, effektivitet och att göra rätt. Vi kan också på ett enkelt sätt se om information går fram.

Freddy Jensen, Euromaster

Det bästa med Add är att vi har alla reklamationer på ett ställe och svart på vitt när de skickades in och vilket flöde som ärendet har behandlats i. Inget glöms bort. Det är logiskt så alla förstår det utan någon ”kurs” i hur det fungerar.

Tina Flodins, GBJ Bygg

Add ger användaren en smidig komplett bild över företaget. Enkelt för administratörer att delge information på ett strukturerat sätt. Håller organisationen uppdaterad och informerad.

Björn Källström, Orrefors

Det bästa med Add är totaleffektiveten, hög grad av verksamhetsnytta kombinerat med relativt låga administrationsinsatser. Ett bra och lättillgängligt systemstöd för våra verksamhetssystem, avvikelsehantering och allmän informationsspridning till personalen.

Mikael Jonsson, Gunnebo Fastening

Bra respons på aktiviteter som behöver lösas. Vi har fått bättre styrning av vår hantering av uppgifter.

Ingela Johansson, Nexans

Det är möjligt att snabbt och enkelt ge återkoppling och information till alla medarbetare inom organisationen samtidigt. Att kunna ha en tillgänglig styrning när medarbetarna är på fältet, och samla material och sprida kunskap i en gemensam plattform.

Elaine Snahr Bryntesson, Olivia hemtjänst

Då vi är utspridda över hela Sverige så blir Add en gemensam plattform. Add löser våra problem genom att allt finns och framförallt sparas/arkiveras på ett ställe.

Jessica Andersson, Rekal

Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokumenthantering, möteshantering, process- och ärendehantering m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhålla även komplicerade integrerade ledningssystem. Vi har med hjälp av Add fått god ordning och högre effektivitet i verksamheten.


Rickard Wester, Västervik Energi & Miljö