Vad är ISO 14001? En genomgång av standarden för miljöledningssystem

ISO 14001 är den vanligaste standarden för miljö- och hållbarhetsarbete och en viktig del i många organisationers miljöinsatser. Men vad är ISO 14001 och vad innebär standarden?

Oberoende verksamhet finns det stora fördelar med att bedriva ett aktivt miljöarbete och ISO 14001 är ett viktigt verktyg för att arbeta mot en hållbar utveckling. Samtidigt upplever många att standarden är snårig att arbeta med.

Nedan förklarar vi vad ISO 14001 är samt ger svar på vanliga frågor och utmaningar.

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som syftar till att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att hantera och förbättra sitt miljöarbete. Standarden underlättar för organisationer att följa lagar, förordningar och andra krav samt öka verksamhetens medvetenhet och engagemang för miljöfrågor.

ISO 14001 utgör en ram inom vilken en verksamhet kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och bedriva förbättringsarbete inom området. Den ställer till exempel krav på hur en organisation ska identifiera, hantera, övervaka och förbättra sin totala miljöpåverkan.

Flera standarder inom gruppen ISO 14000

ISO 14001 ingår i serien ISO 14000 som har fokus på olika aspekter av miljöledning. 14000-serien innehåller krav och riktlinjer för att bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Serien berör till exempel:

 • Miljöledningssystem
 • Miljöanpassad produktutveckling
 • Miljömärkning och miljödeklaration
 • Livscykelanalys
 • Miljökommunikation
 • Klimatanpassning
 • Mätning och rapportering av växthusgaser

En internationell standard som främjar global samverkan

ISO 14001 är en internationell standard vilket innebär att oavsett var du befinner dig i världen kommer kraven och principerna för ISO 14001 att vara desamma. Det gör standarden enkel att tillämpa och förstå över hela världen och främjar förbättringar för miljön på internationell nivå.

Add Miljöledningssystem hjälper dig att utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbete. Boka en demo och se hur det fungerar.

Certifiering av miljöledningssystem

ISO 14001 är en så kallad kravstandard, vilket betyder att det går att certifiera sig mot den. Intresset för att bedriva miljö- och hållbarhetsarbete är stort och allt fler verksamheter väljer en certifiering. I Sverige är nästan 3 500 organisationer certifierade och globalt är det över 300 000 verksamheter i över 200 länder.

Standarden är aktuell oberoende bransch eller verksamhetsområde och används av företag, organisationer, lärosäten och myndigheter. I Sverige är myndigheter vars verksamhet har en betydande miljöpåverkan skyldiga att ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS.

Många organisationer arbetar också med miljöledning utan att vara certifierade. Det viktigaste är att det finns ett miljöarbete oberoende certifiering.

Miljöledningssystem och ISO 14001

Ett ledningssystem för miljö är själva verktyget för att bedriva miljöarbetet och planera, följa upp, utvärdera och ta beslut i verksamheten som kan påverka miljön. Det är också ett arbetsverktyg för att ta hand om avvikelser, bedriva förbättringsarbete och göra egenkontroller.

I miljöledningssystemet samlar du också dokument relaterade till miljöarbetet. Det kan till exempel vara:

 • Policyer
 • Rutiner
 • Arbetsinstruktioner
 • Checklistor
 • Protkoll
 • Arbetsbeskrivningar

Varje organisation kan själv bestämma sin egen struktur i miljöledningssystemet eller välja att organisera det utifrån ISO 14001 eller annat ramverk. Det kan se mycket olika ut beroende på mål med ett ledningssystem, verksamhetsområde eller andra förutsättningar.

Tre vanliga frågor om ISO 14001

Måste man vara certifierad för att arbeta med ISO 14001?

Organisationer kan välja att arbeta efter ISO 14001 utan att vara certifierade. Inom vissa branscher kan det vara ett krav för leverantörer. En certifiering är samtidigt en bekräftelse på att organisationen arbetar systematiskt med miljöledning.

Vilken typ av miljöpåverkan refererar ISO 14001 till?

ISO 14001 omfattar allt en organisation gör som påverkar miljön direkt eller indirekt. Exempel på förbättrad miljöpåverkan kan vara att använda förnyelsebara resurser, minska resursanvändning och avfall, utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning.

Det kan också handla om att bedriva forskning och utveckling, hur verksamheten förvaltar sina fastigheter och investeringar, materialval, resor och transporter.

Vad är vanliga utmaningar med ISO 14001?

Att införa ISO 14001 och få till ett effektivt miljöledningssystem kan vara svårt och kräva mycket tid, resurser och expertis. Särskilt för mindre företag eller organisationer som tidigare inte arbetat med miljöfrågor.

Sparsamt stöd och engagemang från ledning och medarbetare är också en vanlig utmaning, vilket kan hindra en effektiv implementering av miljöarbete. Det kan också vara en uppförsbacke för många verksamheter att ändra organisationens kultur och sätt att tänka för att prioritera miljöfrågor.

Add Miljöledningssystem följer ISO 14001

Med Add Miljöledningssystem kan du strukturera ditt miljöengagemang och göra hållbarhet till en del av verksamheten. Systemet är skapat för att både stora och små verksamheter aktivt ska kunna arbeta med miljöfrågor.

Add är ett smidigt ledningssystem som enkelt går att forma efter varje verksamhets enskilda behov och som verkligen passar hela verksamheten. Det går också att kombinera med andra ledningssystem, så som till exempel kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöledningssystem.

Boka gärna ett möte med oss så visar vi hur det ser ut.