Visselblåsarlagen – skärpta krav för företag med över 50 anställda

En viktig ändring i visselblåsarlagen började att gälla den 17 december 2023, som skärper kraven på företag med mer än 50 anställda. Nedan går vi igenom vad lagändringen innebär och ditt ansvar kring visselblåsning som verksamhetsutövare.

Uppdateringen av visselblåsarlagen är ett betydande steg framåt för att främja öppenhet och integritet inom företag och organisationer. Lagändringen innebär att det numera måste finnas rutiner för visselblåsning och kravet omfattar alla typer av verksamheter.

Gäller både privata och offentliga bolag

En av de största förändringarna i lagen om visselblåsning är att alla företag och organisationer med över 50 anställda måste införa och kommunicera rutiner för visselblåsning. Detta är oberoende bransch eller sektor och lagen gör inte längre någon skillnad mellan myndighet, offentliga bolag och privata företag.

Alla som på något sätt arbetar för eller gör en insats för företaget ska kunna rapportera om något går fel till. Detta gäller alla medarbetare oberoende anställningsform, konsulter, praktikanter, volontärer och aktieägare.

Förändringen i visselblåsarlagen syftar till att främja en transparent företagskultur och skapa en trygg miljö för anställda och andra i verksamhetens omgivning att rapportera om missförhållanden.

Få en smidig lösning för visselblåsning med Add. Se hur det fungerar!

Du har skyldighet att informera

Som företag och organisation är du också skyldig att informera alla berörda om deras möjlighet till visselblåsning och hur det går till. Du är också ansvarig för att det som rapporteras blir hanterat på ett riktigt sätt.

Du kan själv bestämma upplägget

De exakta detaljerna kring vilka åtgärder och processer som ska ingå i rutinerna är inte specificerade i lagen. Dock förväntas företag och organisationer att skapa en tydlig och tillgänglig kanal för rapportering och en process för att följa upp och utreda ärenden. Det bör även finnas en visselblåsarpolicy.

Nya visselblåsarlagen har redan börjat gälla

Lagändringen trädde i kraft den 17 december 2023. För företag och organisationer som ännu inte har etablerat rutiner för visselblåsning är det nu hög tid att agera och anpassa verksamheten till de nya kraven.

Rent praktiskt kan det innebära att utse ansvariga personer eller enheter för att hantera rapporteringen och att tydligt kommunicera rutinerna internt. Det kan vara vem som helst, men är ofta HR och ibland en jurist.

Nya visselblåsarlagen i fyra punkter

Lagändringen innebär i korthet:

  1. Sedan den 17 juli 2022 måste alla offentliga arbetsgivare med över 50 anställda samt privata arbetsgivare med över 249 anställda ha etablerat visselblåsarkanaler. Från och med den 17 december 2023 gäller samma krav även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

  2. Alla som på något sätt arbetar med företaget eller organisationen ska ha möjlighet att använda visselblåsarssystemet. Anställningsform eller om personen är avlönad har ingen betydelse.

  3. En visselblåsare ska vara skyddad mot påföljder från verksamhetsutövaren. Det gäller anställda såväl som konsulter, praktikanter, volontärer och aktieägare. Om en visselblåsare ändå utsätts för påföljd har personen rätt till skadestånd. Det är inte heller tillåtet för organisationer att hindra rapportering.

  4. Särskilt utsedda personer eller enheter, som är oberoende och självständiga ska hantera visselblåsarlarm

Efterlev lagstadgade krav med Add Visselblåsning

Add Visselblåsning är en smidig lösning som gör det möjligt att anonymt rapportera missförhållanden. Det ger dig också ett verktyg att hantera och följa upp ärenden som kommer in.

Add är utformat för att det ska vara enkelt att leva upp till lagkrav kring visselblåsning. I takt med att lagar och villkor förändras följer också Add med i utvecklingen.

En väl fungerande visselblåsarlösning stärker inte bara företagets integritet utan skapar också ett sundare arbetsklimat. Låt oss höras vid!