Vård och Omsorg

Add Vård & Omsorg
Rosa bandet
Rosa bandet
Play
LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Webbaserat, enkelt & tryggt

ADD VÅRD & OMSORG

Add stöder er i att:

– följa Socialstyrelsens krav

– effektivisera verksamheten

– bibehålla och uppnå kvalitet

– kontrollera, följa upp och utvärdera

– skydda viktig information

– digitalisera och kvalitetssäkra processer

– minska de administrativa arbetet

– förenkla ert förbättringsarbete

Inom vård och omsorg är det viktigt att kvalitetssäkra verksamhetens processer och leva upp till de höga krav som ställs. Genom dagliga backuper hjälper systemet dig att skydda värdefull information och skapar därmed en stor trygghet för dig som användare.

Add är ett smidigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som hjälper er att minska kostnaderna och följa lagar utan extra administration. Med Plattformen Add som ledningssystem effektiviserar och kvalitetssäkras arbetsprocesserna genom anpassade lösningar.

OBS: Vi har en struktur för ledningssystem men står inte för exempeltexter som t.ex instruktioner och policies m.m.

Håll din verksamhet informerad & uppdaterad

Som det ser ut idag känns det viktigare än någonsin att ligga i framkant vad det gäller den digitala utvecklingen. Inte minst inom vård och omsorg.

Att införa en gemensam webbplattform kan vara en lösning för många. Det kan med fördel användas som ett intranät där du dessutom kan nå, skapa och dela all viktig information digitalt från en och samma plattform. Detta förenklar för alla medarbetare att kunna rapportera, åtgärda och följa upp alla händelser, vilket ger en ökad tillgänglighet och frigör mer tid för patientvård.

Läkare pekar på ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Bättre kvalitet – bättre vård

Aktuella funktioner med Add Vård och omsorg kan exempelvis vara checklistor inför vårdinsatser, olika instruktioner för hur man ska agera i specifika situationer och verktyg för ärendehantering, automatiska uppföljningar och internt kvalitetsarbete. Genom din mobil kan du enkelt rapportera in händelser samt snabbt få funktioner tillgängliga vilket därmed underlättar hanteringen om man är ute på fältet, inte minst för hemtjänstpersonal.

Få tydlig översikt av alla ärenden

Utifrån data kan du ta fram statistik och rapporter för att ge underlag till ett långsiktigt förbättringsarbete. Det finns även blanketter för exempelvis brukarnöjdhet, projekt och egenkontroller. Det går även bra att rapportera allvarliga händelser, till exempel enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i systemet. Via översikten kan du även få alla dina ärenden samlade med möjlighet att sortera och filtrera dem för en bättre överblick.

För ett tryggare och roligare arbete

Tanken med Add är att det ska underlätta arbetet men också göra så att arbetet känns kul och relevant för de anställda. Add är också designat så att det ska vara enkelt att börja använda, vilket gör det roligare att använda. De stora fördelarna med Add, förutom tidsbesparing, tydlig översikt och minskad risk för att arbetsuppgifter missas, är att medarbetare känner att de faktiskt gör det som förväntas av dem vilket gör dem ännu tryggare i sin yrkesroll.

Add stöder Socialstyrelsens krav

Ledningssystem och krav på effektiv intern informationshantering är generell för alla branscher. En drivkraft har dock varit de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen tog fram om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9). Add stödjer på ett kostnadseffektivt sätt Socialstyrelsens krav.

Det bästa med Add är att kunna ha en tillgänglig styrning när
medarbetarna är på fältet, att kunna samla material och sprida kunskap
i en gemensam plattform.

 

Elaine Bryntesson, Personal- och kvalitetsansvarig,
Olivia hemtjänst AB

Lösningar och versioner vi har inom Vård och omsorg:

       Egenkontroller

 • Medarbetare
 • Nyckelhantering
 • Matlådor
 • Delegering HSL
 • Basal hygien
 • Brukarundersökning

       Ärendehantering

 • Händelse
 • Allvarlig händelse
 • Lex Sarah
 • Lex Maria
 • Revisionsiakttagelse
 • Stickprov

       Dokumenthantering

 • Vårdprogram
 • Verksamhetsrutiner
 • Blanketter
 • Medarbetarhandbok

      Formulär

 • Listningsblanketter
 • Daganteckning
 • Genomförandeplan
 • Dokumentationsgranskning

Vård

Add används inom sjukvården som ett komplett ledningssystem och ofta även som intranät. Våra kunder nyttjar den även för hantering av branschspecifika krav såsom Lex Sarah och Lex Maria, då de finns som tillvalslösningar som kan avropas i Add. Varför inte rapportera allvarliga händelser enligt Lex Sarah och Lex Maria direkt i mobilen?

Omsorg

Inom omsorgsverksamheter är kvalitetsfrågorna av största vikt. Med Webbplattformen Add är det enkelt att med din egen mobil, när du är ute i fält, logga in och till exempel få ut checklistor eller instruktioner, ifall någon inte öppnar dörren eller om man behöver hantera akuta situationer. Dessutom finns verktyg för ärendehantering, uppföljning och internt kvalitetsarbete.