ISO 9001 enkelt förklarat

ISO 9001 kommer ofta på tal, men vet du vad det verkligen innebär? Här reder vi ut vad det är och alla viktiga begrepp. Förstå nyttan med standarden och vad som förväntas av dig.

ISO 9001 är en standard som består av regler och vägledning för hur en organisation kan arbeta med Kvalitet genom verksamhetens alla delar. Standarden lotsar organisationen i att förbättra verksamheten och uppnå nöjda kunder genom systematiskt kvalitets– och förbättringsarbete.

På en ständigt föränderlig och konkurrensutsatt marknad är kvalitet en avgörande faktor för framgång. Att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller en hög standard är inte bara viktigt för att upprätthålla kundnöjdhet, utan det är också avgörande för organisationens långsiktiga tillväxt och hållbarhetsarbete.

Därför väljer många företag och organisationer att arbeta efter ISO 9001.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard för hur organisationer levererar produkter och tjänster samt hur verksamheten arbetar. Standarden ger en vägledning till hur bolag kan arbeta med kvalitetsledning för att uppnå sina mål. Det är en hjälp för företag att hitta tydliga arbetsprocesser, upprätthålla dessa och samtidigt bli bättre.

Det är en frivillig standard och stora som små bolag och organisation kan välja att arbeta efter den oberoende bransch. Vanligast är att arbeta med ISO 9001 inom tjänste- och varuproducerande företag samt offentlig och ideell verksamhet. 

En verksamhet kan vara certifierad mot ISO 9001, men behöver inte vara det och kan ändå följa standarden i sitt arbete.

Fyra standarder inom gruppen ISO 9000

ISO 9001 är en av fyra standarder som ingår i serien ISO 9000 med fokus på kvalitetsledning. 9000-serien innehåller krav och riktlinjer för hur du säkerställer en hög kvalitetsstandard, ökar kundnöjdhet och driver ständiga förbättring av organisationens processer och tjänster.

Följande standarder ingår i ISO 9000:

 • ISO 9000 – Beskriver viktiga begrepp kring kvalitetsledningssystem
 • ISO 9001 – Innehåller krav för kvalitetsledningssystem
 • ISO 9004 – Vägledning för förbättring av verksamheten
 • ISO 19011 – Riktlinjer för att genomföra revision av ledningssystem för Kvalitet

ISO 9001 är den enda standarden som går att certifiera sig mot, medan de andra tre endast är vägledande standarder.

Få hjälp att komma igång eller ta nästa steg i ditt kvalitetsarbete med Add Ledningssystem.

Kvalitetsledningssystem utformat efter ISO 9001

ISO 9001 är själva ramverket för hur organisationen ska arbeta med kvalitetsledning. Det är till exempel processer, regler och riktlinjer såväl som allt det en organisation gör för att styra och leda verksamheten på bästa sätt. Allt detta tillsammans formar ett kvalitetsledningssystem.

Med hjälp av kvalitetsledningssystemet kan du planera, följa upp, utvärdera och ta beslut som ger en bättre och effektivare verksamhet. Det är också ett stöd för att hantera avvikelser, utföra egenkontroll och driva ständiga förbättringar. I kvalitetsledningssystemet finns också alla relevanta dokument samlade, så som policys, instruktioner, rutiner och andra viktiga uppgifter.

Standarden ISO 9001 bestämmer alltså vad som ska finnas i kvalitetsledningssystemet, hur verksamheten ska arbeta med kvalitetsledning och hur det ska vara strukturerat. Det allra enklaste sättet att leva upp till ISO 9001 är att använda ett digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem. Det kallas också för ledningssystem.

Läs mer! Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Är det viktigt att vara certifierad?

Kvalitet är en grundpelare för en sund verksamhet och en nyckelfaktor för tillväxt. Du kan välja att arbeta med en hög kvalitetsstandard utifrån ISO 9001 både med och utan certifiering. Inom vissa områden kan det dock vara ett krav för leverantörer.

Att ha en certifiering enligt ISO 9001 är samtidigt en bekräftelse för medarbetare, kunder, samarbetspartners och omvärlden att kundnöjdhet och kvalitet är kärnan i verksamheten. Det är också en försäkran om att bolaget kan leverera en specifik kvalitetsstandard gång efter gång.

Det viktigaste är att bedriva ett kvalitetsarbete oberoende certifiering eller inte. Ungefär hälften av de företag och organisationer som använder Add Ledningssystem för Kvalitet är ISO-certifierade.

Certifiering ISO 9001 – så går det till

Att certifiera sig är en strukturerad process som innefattar flera steg. Nedan följer en kortfattad beskrivning hur certifiering går till:

 1. Steg 1: Organisationen förbereder sig
  Organisationen börjar med att förbereda sina befintliga processer enligt ISO 9001 samt att identifiera alla aktuella processer, dokumentation och kvalitetskontroller som finns eller som behöver utvecklas. När arbetssätt är fastställda och införda i organisationen gör man normalt för en internrevision för att lättare identifiera och åtgärder inför extern revision.
 2. Steg 2: Certifieringsorgan granskar
  I nästa steg genomgår organisationen en granskning av en ackrediterad certifieringsorgan, vilken bedömer om företaget uppfyller standardens kriterier. Under denna granskning går man noggrant igenom dokumentation, system och processer.
 3. Steg 3: Certifiering blir klar
  Om organisationen uppfyller alla krav utfärdas en certifiering. Vanligtvis hittar man ett antal brister som första behöver åtgärdas och bekräftas av certifieringsorganet.
 4. Steg 4: Kontinuerlig övervakning
  Efter certifiering blir organisationen fortsatt regelbundet granskad. Det är för att säkerställa att den även fortsättningsvis följer standardens krav.

Add Ledningssystem utgår från ISO 9001

Add Ledningssystem är en smidig digital lösning för företag och organisationer som är certifierade mot ISO 9001 eller som strävar efter att bli. Verktyget går att kombinera med andra standarder samt går att anpassa efter egna behov för verksamheter som inte är certifierade eller vill arbeta med kvalitet på eget vis.

Driv ditt arbete efter ”best practice” och bygg en kultur kring kvalitet och ständiga förbättringar.