Enkel introduktion till systematiskt kvalitetsarbete

Att låta allt som sker i en verksamhet präglas av kvalitet är en viktig del i att uppnå långsiktiga kundrelationer, en välmående organisation och goda resultat. Men hur upprätthåller man på bästa sätt en hög standard och ett konsekvent arbetssätt? Svaret ligger i systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att förbättra kvalitet i en verksamhet genom struktur, bra arbetssätt, uppföljning och utveckling. Det innebär att ge verksamheten förutsättningar att uppnå en hög kvalitetsnivå i allt den gör.

Kvalitet kan här betyda många olika saker. Det kan till exempel handla om kvalitet på produkter och tjänster, kundnöjdhet eller att uppnå ISO 9001 för kvalitet eller annan standard. Kvalitet kan också syfta på hur verksamheten ska styras, företagskultur och arbetsmiljö, att uppnå särskilda föreskrifter eller lagkrav inom miljö eller annat område.

Läs vidare för att förstå vad systematiskt kvalitetsarbete innebär, dess syfte och fördelar samt hur du kommer i gång och kan ta stöd av ett kvalitetsledningssystem.

Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att införa och bibehålla processer och rutiner som syftar till att säkerställa att produkter, tjänster och arbetet i största allmänhet har hög kvalitet. Det handlar om att organisera och strukturera arbetet på ett sätt som gör att du löpande kan övervaka, mäta och förbättra kvaliteten genom att identifiera och åtgärda brister eller avvikelser.

Genom att arbeta systematiskt med kvalitet kan organisationer skapa en ram för att säkra kvalitet och ett konsekvent arbetssätt. Systematiskt kvalitetsarbete sträcker sig med fördel över hela verksamheten och inkluderar produktion, inköp och logistik såväl som kundservice, försäljning, ekonomi och verksamhetsledning.

Se ett kvalitetsledningssystem som är enkelt att arbeta med.

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete syftar till att förebygga att det blir fel, identifiera områden för förbättringar och säkerställa att arbetssätt och utkomst är konsekvent. Genom att systematiskt arbeta med kvalitet kan du:

  • Öka kundnöjdhet: Genom att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet kan du skapa nöjda och lojala kunder som återkommer.
  • Bli effektivare: Genom att få bort ineffektiva arbetssätt och arbeta strukturerat med kvalitet kan du optimera verksamheten och öka produktiviteten.
  • Minska kostnader: Genom att förebygga fel och avvikelser kan du minska kostnader för felaktiga produkter eller tjänster samt förbättra nyttjandet av resurser.
  • Bygga förtroende: Genom att visa att verksamheten tar kvalitet på allvar och arbeta systematiskt med att förbättra bygger du förtroende både internt och externt.

Stora fördelar att arbeta med kvalitet

Att införa systematiskt kvalitetsarbete i organisationen innebär en rad fördelar. Det ger till exempel möjlighet att arbeta strukturerat med kontinuerliga förbättringar och stegvis stärka verksamheten. Att följa kvalitetsstandarder och föreskrifter sänker även den generella risknivån och minskar kundklagomål, reklamationer och andra negativa påföljder.

Dessutom ökar kvalitetsarbete konkurrenskraften genom att organisationen levererar en hög nivå. Fokus på kvalitet föder ett innovativt tänkande genom att uppmuntra till utveckling av nya och förbättrade produkter, tjänster och arbetssätt. Det bidrar i sin tur till att skapa ett större mervärde för kunden och särskilja organisationen från konkurrenten.

För verksamheter som arbetar systematiskt med kvalitetsarbete blir det också enklare att engagera medarbetare, vilket är en förutsättning för att uppnå höga standarder. Genom att involvera medarbetare i kvalitetsarbete och uppmuntra till delaktighet och ansvar kan du öka engagemanget och motivationen på arbetsplatsen.

När ett kvalitetsledningssystem blir lätt och tillgängligt är det enklare att få med medarbetare. Se hur du kan göra det med Add.

Så kommer du igång med systematiskt kvalitetsarbete

Att börja arbeta systematiskt med kvalitet kan verka svårt, men det behöver inte vara komplicerat. Här är några enkla steg för att komma igång:

  1. Förstå kundens behov och förväntningar: Identifiera vad som är viktigt för era kunder och vad de förväntar sig av era produkter eller tjänster.
  2. Utvärdera och kartlägg processer: Identifiera vilka processer och arbetssätt som är avgörande för att leverera kvalitet. Utvärdera sedan hur väl de fungerar.
  3. Implementera kvalitetsledningssystem: Inför rutiner och verktyg för att mäta och övervaka kvalitet samt för att identifiera och åtgärda eventuella brister.
  4. Utbilda och engagera medarbetare: Se till att alla medarbetare förstår vikten av kvalitet och är delaktiga i att förbättra den.

Kvalitetsledningssystem är avgörande för bra resultat

Ett lättillgängligt kvalitetsledningssystem öppnar upp för hela organisationen och alla medarbetare att vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Systemet blir tillgängligt genom att vara enkelt och utgå från den enskilda verksamhetens förutsättningar. Det är först då kvalitet kan få en central och självklar plats i hela verksamheten.

Ett kvalitetsledningssystem är ett viktigt verktyg för att styra information, planera, utveckla och följa upp kvalitetsarbetet. Oberoende om organisationen är certifierad enligt en standard eller vill arbeta med systematiskt kvalitetsarbete på egen hand, är kvalitetsledningssystemet ett ovärderligt stöd.

Läs mer! Vad är ett kvalitetsledningssystem? Och så utformas framtidens ledningssystem i framgångsrika verksamheter.

Add Ledningssystem för kvalitet

Add Ledningssystem är utformat för att vara enkelt att arbeta med för både medarbetare och chefer. Det är skalbart och flexibelt för att passa både små och stora företag och organisationer som arbetar systematiskt med:

Det är smidigt att komma igång och du kan på egen hand eller med vår hjälp anpassa lösningen genom enkla inställningar som inte kräver någon programmering.

Se hur Add fungerar i praktiken genom att boka ett möte med en kort genomgång.