Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete: en omfattande guide

I tider av ständig förändring och ökande konkurrens, har systematiskt kvalitetsarbete blivit en grundpelare för organisationer som strävar efter att uppnå hög kvalitet och hållbar framgång. I denna guide utforskar vi nyckelaspekterna av att utveckla och underhålla ett effektivt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vad är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?

Att vara systematisk innebär att vara organiserad, metodisk och noggrann i sitt arbete för att säkerställa effektivitet och framgång.

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är en strukturerad metod för att planera, genomföra, kontrollera och förbättra alla aspekter av en organisations verksamhet med målet att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kvalitet på dess produkter eller tjänster. Det innebär att alla aktiviteter och beslut fokuserar på att uppnå kvalitetsmål och kontinuerliga förbättringar.

Läs även “Vad är ett ledningssystem?” för vidare insikt.

Syftet med att implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med att implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att skapa en robust struktur inom din organisation som stödjer kontinuerlig förbättring och kundnöjdhet. Detta kan du uppnå genom att standardisera processer, minimera variationer och fel, samt genom att identifiera och utnyttja möjligheter till förbättring.

Att tänka på vid implementationen

Implementeringen av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kräver planering, engagemang från hela organisationen och tålamod eftersom det tar tid att implementera och underhålla ett nytt arbetssätt.

Några viktiga nyckelaspekter att tänka på när du ska implementera ditt ledningssystem är följande:

 1. Förståelse och åtagande från ledningen för att säkerställa att ledningssystemet är i linje med organisationens övergripande mål.
 2. Utveckla eller anpassa ledningssystemet bestäm vilka delar av ett ledningssystem ni behöver och kan tänka använda i framtiden.
 3. Utbilda och engagera medarbetarna så att alla förstår sina roller, ansvarsområden och hur deras arbete bidrar till att ni når målen.
 4. Gradvis implementering genom att börja smått, testa processer och skala upp systematiskt.
 5. Kontinuerlig övervakning, utvärdering och förbättring av systemet för att säkerställa dess effektivitet och relevans.

Vad ska ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehålla?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 fastställs en miniminivå och specifika krav för innehållet i ett ledningssystem.

Våra rekommendationer för vad ett heltäckande ledningssystem bör innehålla:

 • Policy och mål för kvalitetsarbetet som klart uttrycker organisationens åtagande till kvalitet.
 • Utbilda användare och se till att de förstår systemet.
 • Processer som definierar hur man utför arbetsuppgifter, fattar beslut och genomför kvalitetskontroller.
 • Resurshantering, inklusive personal, infrastruktur och arbetsmiljö som behövs för att uppnå kvalitetsmål.
 • Dokumentation som tillhandahåller tydliga instruktioner och registrerar utfallet för att säkerställa spårbarhet och möjliggöra ständiga förbättringar.
 • Feedback och uppföljning för att mäta effektiviteten av kvalitetsledningssystemet och identifiera förbättringsområden.

Addsystems har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag att arbeta med systematisk kvalitetsledning.

Vilka utmaningar finns det med att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kan möta flera utmaningar som organisationen måste hantera för att säkerställa framgång. Dels kan det uppstå motstånd mot förändring inom organisationen när nya processer eller system ska introduceras. Det kan även vara svårt att hålla uppe engagemanget bland dina medarbetare på längre sikt.

Våra tips för att möta dessa utmaningar är att:

 • Få med dig organisationen från början och kommunicera varför ni kommer göra förändringar, hur det ska gå till och hur deras arbete bidrar till att ni når målen.
 • Engagera dina medarbetare genom att kontinuerligt arbeta med utbildningar
 • Håll viktig information såsom instruktioner korta och om möjligt max en A4
 • Använd ett enkelt system som automatiserar och förenklar arbetet, det ska vara lätt att göra rätt! 


Läs mer om hur du kan lyckas med din kvalitetsledning i bloggartikeln, fem nycklar till lyckad kvalitetsledning.

Fördelar med att arbeta med ledningssystem för systematisk kvalitetsledning

Ett välutvecklat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan gynna din organisation på flera sätt. För det första kan det leda till ökad effektivitet genom att identifiera och eliminera onödiga processer eller aktiviteter som inte bidrar till kvaliteten. Det kan också minska kostnaderna genom att förebygga fel och avvikelser innan de uppstår, vilket minskar behovet av kostsamma rättelser eller återkallelser i framtiden. Dessutom kan det förbättra kundnöjdheten genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar deras förväntningar, vilket kan leda till ökad lojalitet och positiva rekommendationer.

Välj rätt verktyg för att arbeta med systematisk kvalitetsledning

Att välja rätt verktyg för att arbeta med systematisk kvalitetsledning är avgörande för att effektivt hantera och förbättra kvalitén i din verksamhet. Vårt tips är att välja ett verktyg som inte bara möter dagens behov utan som även har potential att växa och utvecklas i takt med din organisation.

Några olika verktyg:

Dokument på filserver
Vi är alla bekväma med att bygga upp dokumentstrukturer i gemensam mapp på en filserver på nätverket eller online. Det gör att det går enkelt och snabbt att komma igång med arbetet. Dock blir det väldigt tidskrävande när man ska sammanställa och analysera innehållet för att följa upp arbetet.

Hyra in en konsult För att kickstarta arbetet kan det vara bra att ta in en kvalitetskonsult som kan starta i gång arbetet och få er på banan, men då är det viktigt att se över budgeten för arbetet.

Utveckla egna system för att få det skräddarsytt efter din organisation:
Många organisationer utvecklar sina egna interna system eller använder anpassade programvarulösningar för att hantera sina ledningssystem på ett sätt som är skräddarsytt för deras specifika behov och processer.

Digitalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Det finns många leverantörer som utvecklar digitala plattformar för ledningssystem. Att använda sig av ett digitalt ledningssystem samlar all viktig information på ett och samma ställe och genererar statistik och rapporter för uppföljning. Det är viktigt att tänka på att använda ett användarvänligt system som dina kollegor enkelt kommer kunna och vilja arbeta i och att systemet har goda utvecklingsmöjligheter.

Arbeta med kontinuerlig uppföljning och förbättring

För att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska förbli effektivt är det avgörande att du arbetar regelbundet med det. Det är viktigt att utforma en plan för hur ni ska hålla ledningssystemet levande under en längre tid. Några tips är att:

 • Schemalägg tid för att kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetet. Bjud in medarbetare som kan tillföra relevanta perspektiv.
 • Berätta och utbilda om ledningssystemet för nya och befintliga medarbetare så att alla i organisationen är uppdaterade och vet hur de ska arbeta i systemet.
 • Utse ansvariga personer för att kontinuerligt underhålla kvalitetsledningssystemet.
 • Framtidssäkra och se till at ledningssystemet är redo för framtiden.

Add som kvalitetsledningssystem

I över 20 år har vi utvecklat vår digitala plattform Add. Våra äldsta kunder har varit med oss ända från starten. Add är ett kraftfullt och användarvänligt verktyg. Vilket gör det till en idealisk plattform för organisationer som strävar efter att förbättra sin verksamhetseffektivitet och kvalitet.

Med Add kan du enkelt samla all viktig information, generera tydliga översiktslistor och rapporter för uppföljning. Add skickar även ut automatiska påminnelser via e-post för att säkerställa att inga viktiga uppgifter faller mellan stolarna. Dessutom kan du skräddarsy Add efter dina specifika behov och önskemål. Oavsett om du väljer att använda Add som ett fristående kvalitetsledningssystem eller integrera det som en del av ditt befintliga ledningssystem, ger det dig möjlighet att växa och utvecklas över flera år.

Ta steget mot att arbeta med systematisk kvalitetsledning.