Verksamhetsstyrning – att leda, styra och utveckla en verksamhet

Verksamhetsstyrning är en viktig del av att bygga en framgångsrik och hållbar organisation. Genom att arbeta systematiskt och målinriktat kan du optimera verksamhetens alla delar och se till att den når sina mål.

När du arbetar strukturerat med verksamhetsstyrning får du också en verksamhet som är konkurrenskraftig och som klarar att hantera förändringar och nya krav. Här går vi igenom vad verksamhetsstyrning är och hur arbetet med att leda och styra en verksamhet kan underlättas för ledningsgruppen.

Vad är verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är alla de insatser som ledningen gör för att organisationen ska uppnå sina mål och ett visst resultat. I praktiken handlar det om att planera, genomföra och följa upp åtgärder samt att leda och utveckla organisationen.

Syftet med verksamhetsstyrning är att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att sätta upp strategier, fastställa mål och se till att de uppfylls genom effektivt användande av resurser och väl fungerande processer.

Lyft din verksamhetsstyrning med Add Ledningssystem.

Verksamhetsstyrning blir enklare med ett ledningssystem

För att arbetet med verksamhetsstyrning ska bli effektivt bör man arbeta systematiskt med att leda och styra verksamheten samt uppföljning av mål och strategier. Ett ledningssystem är ett värdefullt verktyg i detta arbete, eftersom det hjälper till att strukturera och dokumentera alla processer, ärenden och rutiner. Genom att använda ett ledningssystem kan ledningen säkerställa att alla medarbetare arbetar enhetligt och målmedvetet, vilket leder till kontinuerliga förbättringar och ett effektivt resursutnyttjande. Ledningssystem kallas ibland också för verksamhetssystem.

Bli bättre på att arbeta med verksamhetsstyrning

Du kanske redan tillämpar verksamhetsstyrning i din organisation utan att vara medveten om det. Om du vill komma igång mer strukturerat följer här några tips:

Utbildning och kunskap

Börja med att utbilda dig själv och dina kollegor om vad verksamhetsstyrning innebär och dess fördelar. Det finns många kurser och certifieringar tillgängliga som kan ge en bra grund.

Analysera var du står idag

Genomför en grundlig analys av din nuvarande verksamhet. Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) för att få en klar bild av var ni står.

Sätt upp tydliga mål

Utveckla en strategi med tydliga och mätbara mål. Dessa mål bör vara kopplade till övergripande vision och strategi.

Implementera processer och verktyg

Inför de processer och verktyg som verksamheten behöver för att nå målen. Detta kan inkludera allt från projektledningsverktyg till kvalitetsledningssystem.

Löpande uppföljning och anpassning

Följ kontinuerligt upp framsteg och var beredd att justera strategier och processer efter behov. Använd data och analyser för att fatta informerade beslut.

Varför är det bra att arbeta med verksamhetsstyrning?

Att arbeta medvetet med verksamhetsstyrning ger många fördelar för en organisation. För det första leder det till ökad effektivitet och produktivitet genom att optimera processer och resurser. För det andra bidrar det till bättre beslutsfattande genom tydliga mål och ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå dem. Dessutom främjar det en kultur av ständiga förbättring, vilket är mycket viktigt för långsiktig framgång.

Vidare hjälper verksamhetsstyrning att säkerställa att organisationen är anpassningsbar och redo att möta förändrade krav från marknaden. Detta gör det möjligt för företaget att vara konkurrenskraftigt och att snabbt agera på nya möjligheter och hot. Aktiv verksamhetsstyrning ger dessutom en grund för ansvarsfullt företagande, vilket inte bara gynnar organisationen utan också branschen och samhället i stort.

Analysera, rapportera och följ verksamheten i detalj. Boka en demo och se hur plattformen Add fungerar för verksamhetsstyrning.

Skillnaden mellan verksamhetsstyrning och ekonomistyrning

Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning är två olika koncept men som ligger nära varandra. Ekonomistyrning fokuserar på den finansiella delen av en verksamhet, inklusive budget, bokföring och finansiell rapportering, med syfte att säkerställa ekonomisk hållbarhet och optimera verksamhetens avkastning.

Verksamhetsstyrning har ett bredare perspektiv som omfattar operationella, strategiska och organisatoriska element. Det handlar om att optimera och förbättra hela verksamheten för att nå långsiktiga mål genom processutveckling, kvalitetsstyrning, personalhantering och kundfokus.

Begreppen står inte i motsats till varandra och det är inte heller ett val sinsemellan. En organisation kan arbeta med det ena eller med fokus på båda.

Verksamhetsstyrning med hållbarhet i fokus

I samband med verksamhetsutveckling är det också vanligt att prata om hållbar verksamhetsstyrning. Idag arbetar i princip alla verksamheter med någon typ av miljö- och klimatmål och hållbart företagande får ett större utrymme.

Hållbar verksamhetsstyrning innebär att leda och styra en organisation på ett sätt som är hållbart och etiskt, vilket innebär att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattande.

Det kan till exempel handla om att ge plats åt hållbarhet i verksamhetens strategi och sträva efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, eller att alla affärsbeslut är etiska och transparenta. Men det handlar inte bara om vilka beslut du tar utan också om hur organisationen förvaltar kunskap, kommunicerar och engagerar medarbetare, kunder och marknaden i stort i hållbarhetsfrågor.

Stärk din verksamhetsstyrning med Add

Med hjälp av Add Ledningssystem får Addsystems kunder ett verktyg att leda, styra och utveckla verksamheten genom att analysera och följa upp på mål och samla all viktig verksamhetsinformation på ett ställe.

Add går att använda som ett integrerat ledningssystem för att hantera kvalitet, miljö och arbetsmiljö, eller som ett fristående system. Det ger flexibiliteten att växa och utvecklas med lösningen.

Boka ett möte med våra experter och se sambandet mellan framgångsrik verksamhetsstyrning och digitala ledningssystem.