Certifiering i ISO 14001 – Vad det innebär att certifiera sig

Certifiering enligt ISO 14001 är en kvalitetsstämpel och visar att en verksamhet arbetar aktivt med miljö och hållbarhet. Standarden fungerar som ett stöd i miljöarbete samtidigt som den ställer krav på organisationen

Nedan går vi igenom vad en certifiering enligt ISO 14001 innebär, dess fördelar och kraven för att uppnå den samt betydelsen av ett väl fungerande miljöledningssystem.

ISO 14001 är en standard för miljöarbete

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som tillämpas av företag och organisationer världen över. Den syftar till att hjälpa verksamheter att minska sin miljöpåverkan och uppfylla miljökrav och lagstiftning. Standarden ger riktlinjer för att etablera, implementera, underhålla och förbättra ett effektivt miljöledningssystem.

Genom att följa ISO 14001 kan organisationer identifiera och hantera miljörisker, minska avfall och resursanvändning samt förbättra sin miljöprestanda över tid. Standarden bidrar också till en kontinuerlig förbättringsprocess.

Vad innebär en certifiering i ISO 14001?

En certifiering enligt ISO 14001 betyder att en organisation har genomgått en bedömning av sitt miljöledningssystem utförd av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifikatet intygar att det finns ett väl fungerande miljöledningssystem enligt riktlinjerna för ISO 14001-standarden.

Många fördelar med ISO 14001-certifiering

Den största vinsten med ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete är så klart för miljön. Det finns samtidigt mycket som visar på att organisationer med en ISO 14001-certifierng är bättre på att hantera miljöaspekter, är mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

En ISO 14001-certifiering:

  • Visar engagemang för hållbarhet och miljöansvar vilket stärker organisationens miljöprofil.
  • Ger en djupare kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor internt.
  • Innebär bättre användning av resurser och mindre avfall.
  • Ger en effektivare produktion och hållbar produkt- och tjänsteutveckling.
  • Ger en effektivare verksamhet i stort och sänker interna kostnader.

Add Miljöledningssystem är särskilt utvecklat för att vara enkelt att förstå och arbeta med. Det tar dig enkelt igenom alla steg av ditt miljö- och hållbarhetsarbete.

Vad krävs för en certifiering enligt ISO 14001?

Några av de viktigaste kraven för en certifiering i ISO 14001 är att:

  • Organisationen har ett ledningssystem i miljöledning som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet.
  • Systemet är beskrivet, vilket innebär att det bland annat ska finnas en miljöpolicy, miljömål, arbetsprocesser för förbättringsarbete, avvikelser och kontroll av det egna arbetet.
  • Organisationens verksamhet granskas mot ISO 14001:2015-kraven av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Alla verksamheter kan certifiera sig

Alla små och stora företag och organisationer oberoende sektor kan certifiera sig enligt ISO 14001. Myndigheter med en verksamhet som har betydande miljöpåverkan bör också enligt miljöledningsförordningen ha en certifiering enligt ISO 14001.

En del större bolag kräver att leverantörer ska vara certifierade och detta kan ibland också vara ett krav vid upphandlingar mot offentliga bolag.                            

I slutändan är det viktigaste att varje verksamhet gör vad den kan för att minska sin miljöpåverkan och det kräver inte en certifiering. Många upplever dock att det är enklare att stötta sig på ett strukturerat ramverk för att få till ett fungerande systematiskt miljöarbete.

En certifiering ställer stora krav på organisationen

En certifiering är ett ständigt pågående arbete och kommer med en rad villkor. Många upplever det tid- och resurskrävande att både certifiera sig och upprätthålla certifieringen. Till exempel att ta fram och underhålla en omfattande dokumentation, genomföra egna och externa revisioner samtidigt som ett aktivt förbättringsarbete ska fortlöpa.

Särskilt för många mindre företag och organisationer som inte tidigare arbetat systematiskt med miljö och hållbarhet kan tröskeln bli hög. Statistik visar också att verksamheter som skapar komplexa miljöledningssystem är mer benägna att gå ifrån sin certifiering.

Olika sätt att underlätta miljöarbetet

Vårt råd för dig som står inför en certifiering är att identifiera vad du tror kommer att vara de största utmaningarna och hitta lösningar för dessa. Ibland kan det bästa vara att använda vedertagna strukturer och arbetssätt, medan det för andra organisationer fungerar bättre att forma sina egna sätt.

Utbilda också gärna medarbetare i miljöledning, förbättringsarbete eller andra relevanta områden. Se också till att alla vet vad certifieringen innebär för just deras arbete. Utbildning är ofta väl värt sin investering och föder dessutom ofta ett större intresse och engagemang.

Både dokumentation och det löpande arbetet blir även smidigare med ett bra verktyg för miljöledningssystem. Systemet ska ge förutsättningar att göra miljöledning till en naturlig del i det vardagliga arbetet och vara en uppskattad hjälp för medarbetare och ett värdefullt beslutsunderlag för ledning.

Add miljöledningssystem uppfyller kraven på ISO 14001

Add Ledningssystem i miljö är ett verktyg för företag, organisationer och myndigheter som driver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Det följer ISO 14001 och är samtidigt anpassningsbart efter varje enskild verksamhet genom enkel konfiguration.

Systemet passar för verksamheter som har en certifiering i ISO 14001, som ska certifiera sig eller som bara vill ha ett bra systemstöd i sitt miljöarbete.

Vill du veta mer? Boka en demo som berättar vi!